En grunnleggende innføring i konsertlyd

En kortfattet innføring i hvordan man bruker lydutstyr for å formidle lyd og musikk til et konsertpublikum.

Du får best utbytte av denne teksten om du prøver ut tingene som forklares i praksis. Så; finn fram utstyr og sett igang!

Kjært barn har mange navn:

 • Public Adress. Brukes egentlig om høyttaleranlegg som brukes i informasjonsøyemed, for eksempel på kjøpesentre, ombord i kollektivtransport etc. Begrepet PA brukes også ofte om utstyr for konsertlyd jmfr. PA-anlegg.
 • Sound reinforcement. Lydforsterkning. Av mange ansett som en mer korrekt betegnelse enn PA når det gjelder konsertlyd. Brukes dog sjeldnere enn PA.
 • Sanganlegg. Et lite lydanlegg egnet for små lokaler og med færre muligheter enn et PA anlegg.

Innhold

 1. Signalgang
 2. Sammenkobling
 3. Strøm
 4. Koble sammen mikser, forsterker og høyttalere
 5. Høyttalere
 6. Lydkilder
 7. Power ON
 8. Kanal
 9. Gain
 10. Tonekontroll
 11. Balanse
 12. Monitor
 13. Effekt
 14. Mikrofontyper
 15. Feilsøk

Signalgang

Et enkelt PA anlegg («sanganlegg») bestå ofte av følgende komponenter:

konsertlyd_Fig1

Figur 1: Signalgang i et enkelt PA anlegg

Lydsignalet går fra lydkildene til mikseren, fra mikseren til forsterkeren og videre fra forsterkeren til høyttalerne. Komponentene kobles sammen i rekkefølgen som vist i figuren ovenfor.

 • Lydkildene skaper et lydsignal (f.eks. et keyboard) eller registrerer lyden (mikrofon) og sender lydsignalet videre til mikseren.
 • Mikseren mottar lydsignalet fra alle kildene. Med mikseren justerer du bla. lydkildenes lydnivå slik at det blir riktig balanse mellom dem. Fra mikseren går lyden videre til forsterkeren.
 • Forsterkeren forsterker signalet som kommer fra mikseren slik at signalet blir kraftig nok til å drive høyttaleren.
 • Høyttaleren omsetter signalet fra forsterkeren til lyd.

Det finnes enheter som inneholder flere av de nevnte komponentene. For eksempel finnes det høyttalere og miksere med innebygd forsterker. En høyttaler med innebygd forsterker kalles ofte en aktiv høyttaler. Selv om du benytter en slik kombinasjonsenhet blir signalgangen den samme. For å få oversikt over signalgangen kan det være greit å betrakte slike enheter som ”to i en”, for eksempel som høyttaler og forsterker. Det gjør det lettere å forstå hvordan du skal koble sammen enhetene og hva de forskjellige enhetene gjør. Når det senere i teksten står at du skal justere volumkontrollen på forsterkeren må du, hvis du benytter en høyttaler med innbygd forsterker, justere volumkontrollen som sitter på høyttaleren. Den kontrollerer forsterkeren som sitter inne i høyttaleren.

Sammenkobling

Alle enheter skal være avslått når du kobler sammen utstyret. Sjekk at enhetens av/på knapp er avslått.

Hvilke kontakter som sitter på de forskjellige enhetene (mikser, høyttalere, lydkilder) vil variere fra modell til modell, men rekkefølgen de kobles sammen i (signalgangen) er den samme.

Strøm

Først kobler du de enhetene som trenger strøm til nærmeste stikkontakt. Vent med å slå på enheten til alle enhetene er sammenkoblet. Når du har koblet strømmen til de enkelte enhetene er det tid for å koble dem sammen.

Koble sammen mikser, forsterker og høyttalere

Først kobler vi sammen mikser, forsterker og høyttaler(e).

konsertlyd_Fig2

Figur 2: Signalet som kommer Ut (Out) fra mikseren skal kobles Inn (In) på forsterkeren.

 

konsertlyd_Fig3 

Figur 3: Signalene som kommer Ut (Out) fra forsterkeren skal kobles Inn (In) på høyttalerne. Om du benytter en aktiv høyttaler (høyttaler og forsterker i ett) er ikke dette nødvendig. 

Høyttalere

Høyttalerne omsetter signalet fra forsterkeren til klingende lyd. Høyttalerne skaper vibrasjoner i lufta, varierende luftrykk, som vi oppfatter som lyd.

Det er vanlig å bruke to høyttalere, gjerne plassert på hver sin side av musikerne. Høyttalerne bør plasseres slik at de dekker hele publikum og at alle lytterne hører det samme. Bruk stativ for å få høyttaleren opp. Det gjør at lyden bres bedre til hele publikum og at alle får samme lytteopplevelse.

Hvis du har høyttaler med innebygd forsterker, en såkalt aktiv høyttaler, trenger høyttalere strøm og den har en volumkontroll som styrer forsterkeren i høyttaleren.

Lydkilder

Du kan koble mange forskjellige lydkilder til mikseren, for eksempel mikrofoner, DI-bokser, keyboards, gitarer, CD- og mediaspiller.

Før du kobler til lydkildene må du forsikre deg om at lydnivået (volumet) på den kanalen den skal tilkobles er satt til laveste nivå.

konsertlyd_Fig4

Figur 4:Volumkontroll på laveste nivå. Lyden på kanalen er avslått.

Mikrofoner tilkobles mikserens mikrofoninngang. Denne kontakten er vanligvis en XLR kontakt. Noen kaller dette for en Canon-kontakt.

konsertlyd_Fig5

Figur 5:Mikrofoninngang

Mikrofonen er vel strengt tatt ikke en lydkilde da den (forhåpentligvis) ikke lager noen som helst lyd på egenhånd. Mikrofonen oversetter lyden fra en lydkilde til elektrisk strøm.

I en konsertlydsammenheng benyttes vanligvis to typer mikrofoner: dynamiske og kondensatormikrofoner. Kondensatormikrofoner behøver strøm for å fungere. Strømmen leveres av mikrofonforsterkeren i mikseren. Denne strømmen kalles ofte Phantom Power eller 48 volt. Koble mikrofonen til mikseren før du slår på 48 volt. Slå av 48 volt før du kobler fra mikrofonen. På noen miksere er det en knapp for 48 volt/Phantom Power på hver enkelt kanal, mens det på andre miksere er en knapp som aktiverer 48 volt/Phantom Power for alle kanaler.

Andre lydkilder som for eksempel keyboards og mediaspillere kobles vanligvis til mikserens linjeinngang (Line In). Her benyttes vanligvis kontakter av typen ”jack” (6,3 mm).

konsertlyd_Fig6

Figur 6: Linjeinngang

Power on

Før vi skrur på enhetene setter vi mastervolum (hovedvolum) på mikseren til lavest mulige nivå, slik at det ikke går lyd ut av mikseren.

Enhetenes Av/På knapp heter oftest Power eller On/Off. Knappen er av og til plassert på apparatets front panel, andre ganger på baksiden.

Rekkefølgen for å skru på enhetene er som følger:

 1. Mikser
 2. Forsterker

Når du skal slå av anlegget slår du av enhetene i motsatt rekkefølge:

 1. Forsterker
 2. Mikser

Etter at du har slått på alle enhetene skrur du opp volumkontrollen på forsterkeren.

Kanal

En mikser har vanligvis flere inngangskanaler. Ulike miksere har ulike knapper og kontroller, men ofte vil du finne følgende (og kanskje flere) på hver enkelt kanal:

 • Inngangsnivå/trim/Gain
 • Tonekontroll/EQ
 • Volum
 • PFL/Solo

I tillegg har vanligvis mikseren en masterkontroll hvor lyden fra alle kanalene samles. Med masterkontrollen bestemmer du det samlede lydnivået ut fra mikseren.

Gain

Det første du sjekker er inngangsnivået. Det justerer du med Gain eller Trim knotten som vanligvis er plassert øverst på kanalen.

Trykk ned PFL eller Solo knappen (hvis mikseren har en) slik at kanalens inngangsnivå vises på mikserens meter. Be musikeren synge/spille og juster inngangsnivået slik at det fyller ca 75 % av meterets skala. Hvis nivået blir for høyt kan lyden overstyre/sprekke. Hvis nivået blir for lavt kan signalet bli støyfullt. Husk at dynamikken kan variere så la det være litt headroom, dvs. rom for at musikeren kan spille/synge litt høyere.

Tonekontroll

Med tonekontrollen kan du forsterke eller dempe deler av frekvensområdet for å justere lydens klangfarge.

Balanse

I mikseren blandes alle lydkildene. Juster hver enkelt kanals volumkontroll slik at balansen mellom de ulike lydkildene dem blir riktig.

Monitor

En monitor er en høyttaler som spiller for musikerne og ikke for publikum. Monitoren gjør at musikeren kan høre seg selv eller de andre han eller hun spiller sammen med. En monitor er ofte utformet slik at den kan plasseres på golvet med høyttaleren rettet mot musikeren.

konsertlyd_Fig7

Figur 7: Monitorhøytaler

Plasser monitoren slik at den kommer så nær musikeren som mulig og ”pek” monitoren mot den som skal lytte til den. Du kan du holde lydnivået lavere. For å unngå feedback bør du plassere monitoren slik at lyden fra den ikke spiller inn i mikrofonene. En god plassering er ”bak” mikrofonen, altså der retningsfølsomme mikrofoner med er minst følsomme.

For å bestemme hvilke lydkilder som skal høres i monitoren benyttes Sends på mikseren. Når du benytter Sends kan du sette opp en egen miks for monitoren. En miks er i denne sammenhengen et utvalg av lydkilder og balansen mellom disse. Hver kanal på mikseren har en eller flere Sends. Hvis vi kobler en ledning mellom utgangen på mikseren som er merket Send 1 og inngangen på monitorens forsterker er det med Send 1 knottene du bestemmer monitor miksen.

Enkelte sends kalles Pre mens andre er såkalt Post. Pre betyr før. Om en Send er Pre innebærer det at signalet sendes til monitoren før kanalens volumkontroll, slik at lydnivået eller balansen i monitoren ikke endres når kanalens  volumkontroll endres.

Effekt

Mange miksere har innebygde effekter, som legger til romklang, ekko og mer. Om din mikser ikke har innebugde effekter kan du ofte koble til eksterne effektenheter.

Hvis effekten skal benyttes på flere kanaler (lydkilder) benyttes Sends. Når du benytter Sends kan du ved hjelp av en egen knott bestemme hvor mye effekt du skal legge til hvert enkelt spor.

Når du skal koble til en ekstern effektenhet kobler du en ledning mellom utgangen på mikseren som er merket Send 1 og inngangen på effektenheten. Så kobler du en ledning fra effektenhetens utgang (retur) til en inngang på mikseren. Om mikseren har en såkalt effekt retur kan denne benyttes. Bruk Send 1 knotten på kanalene for å sende lyd fra kanalene til effektenheten og bestem effektens lydnivå med volumkontrollen for den inngang som du koblet lyden fra effetenheten til mikseren.

Post = etter. Effekt = Post slik at mengden effekt endres hvis man endrer mikserens volumkontroller. På den måten blir forholdet mellom lydkildens volum og mengden effekt konstant.

Mikrofontyper

Her er en oversikt over noen ofte benyttede mikrofoner for konsertlyd:

Shure SM58
Dynamisk, popfilter, skjermet for håndteringsstøy, passer godt for vokal
Shure SM58
Shure SM57
Dynamisk, ikke popfilter, kan holdes i hånda, ”instrument versjonen” av SM58, passer godt for instrumenter som for eksempel blåsere, trommer, gitarforsterkere
Shure Beta 87
Kondensator, popfilter, skjermet for håndteringsstøy, ofte brukt på kvinnevokal
Neumann KM184
Kondensator, fin oppløsning i diskant og bass, ikke egnet for å hold i hånda, passer godt til instrumenter og lydkilder som ikke er for lydsterke for eksempel piano, akustisk gitar, kor
AKG D112
Tåler svært høyt lydtrykk, basstrommemikrofon, men kan også benyttes til andre instrumenter
 

Alle disse mikrofonene er rettningsfølsomme. De har såkalt kardoide karakteristikk. Det betyr at de er mest følsom for lyd som kommer ”forfra”.

 

Feilsøk

 • Ingen lyd fra mikrofon?
  • Trykk på PFL/Solo knappen å sjekk på mikserens meter om mikrofonen leverer signal.
  • Hvis kondensatormikrofon; er 48 volt/Phantom Power aktivert?
  • Bytt mikrofonledningen
  • Er volumkontrollen for kanalen satt til minimum?
  • Er kanalens MUTE knapp aktivert?
  • Er kanalen adressert/routet til riktig gruppe/utgang?

8 kommentarer til “En grunnleggende innføring i konsertlyd

 1. Hevrik

  Hei Håkon, takk for fin artikkel! Hva gjør jeg når jeg har for mange forsterkere i forhold til utganger på mixer? Finnes det f. Eks mono Jack utganger altså en ut, som blir to mono ut (ikke en høyre og en venstre, som er det eneste jeg har funnet. Har lurt på 4 forsterkere på mixer, men skulle gjerne hatt tre til… B

  Svar
  1. hakon Innleggsforfatter

   Noen muligheter:
   Noen miksere har flere utganger pr. kanal, f.eks. en jack og en XLR utgang for venstre kanal.
   Noen forsterkere har en «thru»-utgang, der signalet som tilkobles forsterkes inngang «videresendes».
   Et signal kan splittes. feks. med en passiv spiltt-kabel eller med en aktiv splitte boks.

   Svar
 2. Syng Norsk

  «Før vi skrur på enhetene setter vi alle volumkontrollene på mikseren og forsterkeren til 0 (null). Husk også å sette mastervolum (hovedvolum) på mikseren til 0.» Mener du dette bokstavelig? Jeg er amatør, men er det ikke slik at på en mikser kan «0» være det vanlige nivået du kjører på? Så jeg lurer på om du mener at volumkontrollene skal skyves helt «ned»?

  Svar
  1. hakon Innleggsforfatter

   Godt poeng! O (null) er jo ofte ikke AV men at volumkontrollen ikke endrer lydnivået. Volumkontrollen bør, slik du påpeker, skyves helt «ned». Takk for presiseringen!

   Svar
 3. Marius Igland

  Hei Håkon, dette var kjempefint satt opp. Takk!
  Nå skal det bli lydteknikk for grunnskolelærerstudenter ved UiA 🙂

  Svar
 4. Even Kruse Skatrud

  Takk, Håkon 🙂
  Denne skal jeg gi til SÅÅÅÅÅÅ MAAAANGE studenter og elever slik at de kommer i gang.
  🙂

  Svar
  1. hakon Innleggsforfatter

   Så fint at dere kan bruke den. Takk for tilbakemelding, som gjorde at jeg fikk tatt en ørliten gjennomgang og rettet en del småfeil i teksten. Takk!

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.