Instrumentalundervisning i nettmøte. Del 1: Didaktiske aspekter

For å undervise i nettmøte er det nødvendig å ha kunnskap både om de didaktiske og tekniske aspektene. Vi må vite hvilke metoder vi kan bruke for å legge til rette for elevens læring og hvordan vi bruker programmer og utstyr for å få godt nok bilde og god nok lyd.

Denne teksten handler om de didaktiske aspektene, dvs. hvordan planlegger og gjennomfører du instrumentalundervisning i nettmøte. Del 2, den om tekniske aspekter finner du her.

Innhold

Styr elevens oppmerksomhet
Eleven
Videoopptak før timen
Dele lyd og skjerm
Akkompagnement
Innsikt i elevens forståelse og beherskelse
Felles evaluering på slutten av økta
Øv med kolleger
Kilder

Undervisning i nettmøte har blitt aktualisert som følge av teknologiutviklingen og teknologiens stadig økende bruksområde, av elevers og læreres økte digitale kompetanse, økt tilgang på nødvendige verktøy (teknologi) og ikke minst et ønske om større fleksibilitet i forhold til når og hvordan man møtes.

Forskning viser at så snart student og lærer har tilegnet seg nødvendig kunnskap og blitt fortrolige med situasjonen fungerer læring og undervisning i nettmøter godt. Den vesentlige interaksjonen beholdes.

(Kruse, Harlos, Callahan & Herring, 2013)

Samtidig er forskningen på pedagogiske strategier innen instrumentalundervisning på nett i en tidlig fase (Lee 2021) og det er følgelig vanskelig å gi klare råd om hva som er den beste måten å gjøre dette på. Det er foreløpig ikke etablert noen best practise. Dette er et fagfelt hvor det fortsatt er behov for utprøving og utforskning, og hvor det er stort rom for å teste egnes og andres ideer.

Når du underviser i nettmøte med Zoom, Teams og andre videokonferansesystemer vil du vanligvis oppleve at lyden blir forsinket. Det gjør det vanskelig å spille sammen. Det er likevel mulig å legge til rette for elevens læring uten å spille sammen, men det kan hende at undervisningsmetodene må endres.

bilde av musikkundervisning i nettmøte

Trolig har du som leser denne teksten erfaring med instrumentalundervisning, både som elev og lærer. Erfaringen innebærer at vi har etablerte forestillinger om hvordan instrumentalundervisning gjennomføres. Å undervise i nettmøte er imidlertid noe annet enn å undervise ansikt til ansikt. Det finnes ingen teknologi som gjør undervisning på nett til det samme som å undervise i et fysisk møte. Det er ulikt, både for lærer og elev. Vi må derfor utfordre våre etablerte forestillinger om instrumentalundervisning og utforske de mulighetene som ligger utenfor vår eksiterende kunnskap.

For å lykkes må vi tilegne oss ny kunnskap og videreutvikle våre undervisningsmetoder med utgangspunkt i den nye konteksten. Å undervise er å legge til rette for elevens læring. Å hjelpe eleven til å videreutvikle sin kunnskap. Det er fullt mulig også i et nettmøte, men det krever ofte andre metoder enn i et fysisk møte. I følge Arne Krokan, professor i sosiologi, er det de som endrer sine arbeidsmåter, som lykkes i den nye digitale virkeligheten.

Kanskje får man mest utbytte av undervisning i nettmøte når det kombineres med fysiske møter og elevaktiviteter i et digitale læringsmiljøet. Dette kalles blandet læring (blended learning) der synkrone aktiviteter, som læring i nettmøter og fysiske møter kombineres med asynkron dialog og læringsaktiviteter på nett. Et annet begrep for denne modellen er HyFlex, som er en sammenstilling av begrepene Hybrid og Flexibel.

I denne teksten viser jeg til videokonferanseverktøyene Zoom og Microsoft Teams, men tipsene og rådene er relevante uavhengig av hvilket verktøy du bruker. Jeg har brukt Zoom versjon 5.12.8 og Teams versjon 1.5.00.31156. Om du benytter en annen versjon kan det hende funksjonene i programmet er organisert på andre måter.

Plan og struktur

Som med all annen undervisning krever også undervisning i nettmøte forberedelser, og om dette er nytt for læreren, trolig mer forberedelse. Å ha tenkt gjennom hva slags aktiviteter dere skal gjøre på timen, og hvordan dere skal gjøre dette i god tid før timen, øker sjansen for at dere lykkes og får en positiv opplevelse. Det er trolig effektivt å starte relativt enkelt, ikke gjøre ting for komplisert, for å øke sjansen for å lykkes og dermed styrke sin egen og elevens motivasjon for å utnytte de mulighetene som undervisning i nettmøte gir.

Læreren må kommunisere klare forventninger til eleven og hjelpe eleven med å møte disse, f.eks at eleven møter forberedt, med nødvendig utstyr og til avtalt tid. Det kan være hensiktsmessig å etablere en klar struktur og rekkefølge på de aktivitetene dere gjør som gjentas hver time. For å sikre gjensidig forståelse og god kommunikasjon kreves tydelighet både muntlig og visuelt. Etabler et fast begrepsapparat og forklar begrepene, slik at du og eleven har en felles forståelse.

Styr elevens oppmerksomhet

Læreren bør bidra til å styre elevens oppmerksomhet og fortelle hva man ønsker at eleven skal rette oppmerksomheten mot. Mange elever opplever nettmøter som et speil og retter blikket mot bildet av seg selv. Dette kan du observeres når eleven f.eks. retter på håret eller gjør grimaser. Mange opplever det i tillegg som krevende og slitsomt å hele tiden bli eksponert for sitt eget bilde. Om du ønsker at elevens oppmerksomhet er rettet mot deg, må du tiltrekke deg deres oppmerksomhet gjennom det du sier og gjør.

I Zoom og Teams kan man skjule bildet av deg selv, noe som kan gjøre det er enklere å holde oppmerksomheten. I Zoom skjuler du bildet av deg selv i nettmøtet, ved å holde pekeren over bildet av deg selv, velge den blå firkanten opp til høyre på bildet og velge Hide Shelf View. I Teams tapper du med to fingre eller høyreklikker på bildet og velger Skjul for meg.

I Zoom kan du også holde pekeren over bildet av deg selv, velge den blå firkanten oppe til høyre på bildet, og velge Spotlight for everyone. Da blit ditt bilde stort hos alle møtedeltakere, slik at deres oppmerksomhet rettes mot deg.

Eleven

Det er en fordel å starte med å undervise en elev du kjenner fra før, der dere har etablert en relasjon og du kjenner elevens ferdighets- og kunnskapsnivå. Det øker muligheten for en god opplevelse, både for elev og lærer. Etter hvert som man bygger kunnskap og fortrolighet kan man trolig håndtere større utfordringer som f.eks. yngre elever eller de man har lite eller ingen kunnskap om før man møtes på nett.

For at undervisningssituasjonen skal fungere godt må eleven ha:

 • tilgang til et rom der det er stille, og hen kan delta i undervisningen uten å bli forstyrret av andre. Legg vekk telefon og andre forstyrrende elementer.
 • eget instrument
 • plassert kamera i øyehøyde og kunne flytte seg i forhold til kamera, slik at lærer ser hva eleven gjør
 • lys på ansikt og evt. instrument og unngå baklys fra vindu og andre lyskilder
 • hodetelefoner
 • stabil nettilgang
 • stor skjerm f.eks. datamaskin, unngå mobiltelefon. 
 • valgt Original Sound/Musikk Mode, slik som forklart under overskriften lydkvalitet.
 • mulighet til å få hjelp fra en voksen (gjelder først og fremst yngre elever) for å få hjelp til å løse uforutsette problemer

Dagens unge er generelt sett ivrige brukere av digitale medier, men det innebærer ikke at eleven vet hva som kreves for å lykkes med læring i nettmøte. Det er derfor viktig at læreren bruke tid i undervisningen på å hjelpe eleven med dette.

Videoopptak før timen

Dersom du har lærestoff som du tenker egner seg best til enveis kommunikasjon, der lærer spiller/synger, viser og forteller, kan du vurdere å spille inn dette som en video på forhånd. Elevene har et kort oppmerksomhetsspenn så del opp stoffet og spill inn leksjoner med relativt kort varighet. Vis videoen på timen og forsikre deg om at eleven har forstått.

Dele lyd og skjerm

Du kan dele skjerm og lyd fra din dayamaskin, for å vise noter, video og lytteeksempler. Da ser eleven din skjerm og hører lyden fra din datamaskin. Når du deler noter eller andre dokumenter kan du peke og forklare på din skjerm for å hjelpe eleven. I Zoommøter deler du skjerm og lyd slik:

 1. Velg Share Screen nederst i Zoommøtet
 2. Velg Desktop oppe til venstre eller et av vinduene for kun å dele et vindu.
 3. Velg Share Sound for å dele lyden fra din datamaskin. For kun å dele lyd (ikke skjerm) velger du Advenced øverst i vinduet og Computer Audio
 4. Om du skal dele et videoklipp velger du Optimize for video clip nederst i vinduet
 5. Velg Share nede til høyre for å starte delingen
 6. For å stoppe delingen velger du Stop Share øverst på skjermen

I Teams deler du lyd og skjerm slik:

 1. Velg Dele øverst i Teamsmøtet
 2. Velg Inkluder datalyd opp til høyre, for å dele lyden fra din datamaskin
 3. Velg skjermen eller vinduet du vil dele
 4. For å stoppe delingen velger du Stopp presentasjon eller Stopp deling øverst på skjermen.

Akkompagnement

Forsinkelsen som oppstår når lyd og bilde sendes mellom møtedeltakernes datamaskiner gjør samspill vanskelig. Om eleven skal spille til akkompagnement må akkompagnementet spilles av på elevens datamaskin og eleven må dele lyden fra sin datamaskin, slik som forklart under overskriften Dele lyd og skjerm. Da vil læreren kunne høre akkompagnementet og elevens spill. Læreren kan selv gjøre opptak av akkompagnement og det finnes en del ferdig innspilt akkompagnement på Internett.

Det er minst to måter å gi eleven tilgang til akkompagnementet på:

 • Del lydfila eller lenken til akkompagnementet i Chatten i nettmøtet, slik at eleven kan starte avspillingen ved å klikke på lenken.
 • Legg lydfiler og lenker i læringsplattformen (det digitale læringsmiljøet), slik at eleven kan starte avspillingen derfra. Dette systemet gjør at eleven vet hvor hun finner alle akkompagnementene og har tilgang til dem hvor som helst, på alle enheter (mobiltelefon, datamaskin og annet) og når som helst.

Kanskje er det best å kombinere begge metodene nevnt ovenfor. Legge alle akkompagnement i læringsplattformen, slik at de er tilgjengelig for eleven når som helst og hvor som helst, og dele lenker til disse i nettmøtets chat (lærer deler lenke i chatten).

Eleven må justere lydnivået på akkompagnementet for å balansere lydnivået mellom elevens spill og akkompagnementet. Eleven kan også spille til metronom og annen lyd som spilles av fra elevens datamaskin.

For å åpne chatten i Zoom velger du Chat knappen nederst i Zoom-møtet (mulig du må velge meny/de tre prikkene før du kan velge Chat). For å dele filer velger du fil-symbolet (den lille firkanten) nederst i chatten.

For å åpne chatten i Temas velger du Chat øverst i teamsmøtet. For å dele filer velger du vedlegg/binders nederst i chatten.

Innsikt i elevens forståelse og beherskelse

Ved undervisning i nettmøte må man legge til rette for at eleven utvikler sin evne til å beskrive og sette ord på hvordan hen opplever eget spill, egen utførelse av øvelser etc. I undervisningen må læreren gi rikelig anledning til å utvikle denne evnen. Still spørsmål og stimuler elevens refleksjon omkring egen utøving. Introduser og bruk begreper som hjelper eleven til å videreutvikle sitt vokabular. Gi en oppgave, la eleven utføre og utforsk elevens opplevelse. Oppsummer. Gjenta for å forbedre og for å erfare om metoden er effektiv. Jobb for at eleven skal bli tenkende og reflekterende, og i stand til å kommunisere og sette ord på egen erfaring og læring.  

Dette skjer vanligvis mest effektiv gjennom en dialogisk undervisning, der elev og lærer begge er aktivt deltakende og utforskende. En utfordringer som eleven ikke forstår eller finner en løsning på løses trolig best gjennom samtale og aktiv problemløsning fra eleven, der eleven med hjelp fra læreren finner en løsning.

Dette kan minne om problembasert læring, en undervisningsmetode som kan bidra til elevens refleksjon og kritiske tenkning omkring egen læring og utvikling. For å utnytte læringspotensialet som informasjon på Internet tilbyr f.eks. kan lærer presenterer en sentral utfordring i fagfeltet, og oppfordre eleven til å søke kunnskap og dypere forståelse fra ulike kilder på Internet. Dette gir eleven mulighet til å påvirke egen læring (self directed learning) og kan motivere til å utforske informasjon og tilegne seg kunnskap utover de utfordringene læreren introduserer.

Felles evaluering på slutten av undervisningsøkta

For å videreutvikle undervisningen i nettmøte bør lærer og elev, i felleskap, gjøre en kort evaluering på slutten av undervisningsøkta. Dette kan bidra til strukturert og kunnskapsutvikling, både for lærer og elev, og gjør at læreren kan jobbe mer effektivt og eleven lærer bedre. Temaer som kan drøftes er:

 • Musikkfaglige utfordringer
 • Didaktiske utfordringer (er arbeidsoppgavene og metodene effektive sett fra elevens ståsted, lærerens opplevelse av metodene som ble anvendt)
 • Kommunikasjonsmessige utfordringer
 • Tekniske utfordringer (med videokonferanse systemet, lydkvalitet, kameraplassering og lys)

Øv med kolleger

Det er en stor fordel å ha prøvd seg noen ganger på å være både lærer og deltaker i nettmøte. Avtale en fiktiv undervisningstime med en av dine kolleger eller en bekjent, der dere sammen trener på hvordan undervisningen kan gjennomføres. Test webkameraet og mikrofonen din, slik at du kjenner innstillingene og funksjonene. Prøv deg på å dele skjerm og lyd, og bruk chatten for å dele lenker til nettressurser og filer. Øving skaper trygghet.

Forskning (Lee 2021) viser at en av de vanligste utfordringene med undervisning i nettmøte er at læreren er så opptatt av de tekniske aspektene (å beherske teknologien) at det svekker lærerens oppmerksomhet på elevens behov. Læreren må øve, erverve kunnskap og fortrolighet med bruk av verktøyene, slik at oppmerksomheten kan rettes mot eleven.

Å undervise i nettmøte er noe annet enn å undervise ansikt til ansikt. Vær tålmodig og jobb målrettet for å utvikle din kunnskap om feltet. Det vil ta tid å erverve kunnskap som gjør at du behersker dette på samme måte som undervisning i fysiske møter. Det vil oppstå uforutsette ting, akkurat som i ansikt-til-ansikt undervisning. Du vil f.eks. oppleve at det blir avbrudd og forsinkelser. Med erfaring vil du takle også dette, slik du gjør det i undervisning ansikt til ansikt.

I boka Leading in a culture of Change definerer Michael Fullan the implementation dip som et midlertidig fall i ytelse og selvtillit når man møter en innovasjon som krever nye ferdigheter og ny forståelse.

The implementation dip

Når vi tar i bruk nye metoder og ny teknologi er det helt vanlig at effektivitet, ytelse og selvtillit avtar, men ved å jobbe målrettet med å utvikle din kunnskap og fortrolighet vil dette øke og forhåpentligvis komme på et høyere nivå enn tidligere.

Kilder

Kruse, Harlos, Callahan & Herring (2013): Skype music lessons in the academy: Intersections of music education, applied music and technology

Lee (2021): The Pedagogical Strategies for Online Music Learning of Instrumental Lessons in Higher Education

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.