Instrumentalundervisning i nettmøte

For å undervise i nettmøte er det nødvendig å ha kunnskap både om de tekniske og didaktiske aspektene. Vi må vite hvordan vi bruker programmer og utstyr for å få godt nok bilde og god nok lyd, og vi må vite hvilke metoder vi kan bruke for å legge til rette for elevens læring. Denne teksten handler derfor både om bruk av teknologi og om pedagogiske strategier for instrumentalundervisning i nettmøte.

Innhold

Hodetelefoner
Mikrofon
Lydkvalitet
Ekkokanselering
Bilde
Flere kamera
Virtuell bakgrunn
Skjermstørrelse
Internettilgang
Plan og struktur
Styr elevens oppmerksomhet
Eleven
Videoopptak før timen
Dele lyd og skjerm
Akkompagnement
Innsikt i elevens forståelse og beherskelse
Felles evaluering på slutten av økta
Øv med kolleger
Kilder

Undervisning i nettmøte har blitt aktualisert som følge av teknologiutviklingen og teknologiens stadig økende bruksområde, av elevers og læreres økte digitale kompetanse, økt tilgang på nødvendige verktøy (teknologi) og ikke minst et ønske om større fleksibilitet i forhold til når og hvordan man møtes.

Forskning viser at så snart student og lærer har tilegnet seg nødvendig kunnskap og blitt fortrolige med situasjonen fungerer læring og undervisning i nettmøter godt. Den vesentlige interaksjonen beholdes. (Kruse, Harlos, Callahan & Herring, 2013). Samtidig er forskningen på pedagogiske strategier innen instrumentalundervisning på nett i en tidlig fase (Lee 2021) og det er følgelig vanskelig å gi klare råd om hva som er den beste måten å gjøre dette på. Det er foreløpig ikke etablert det man kalles best practise. Dette er et fagfelt hvor fortsatt er behov for utprøving og utforskning, og hvor det er stort rom for å teste egnes og andres ideer.

Trolig har du som leser denne teksten erfaring med instrumentalundervisning, både som elev og lærer. Erfaringen innebærer at vi har etablerte forestillinger om hvordan instrumentalundervisning skjer. Å undervise i nettmøte er imidlertid noe annet enn å undervise ansikt til ansikt. Det finnes ingen teknologi som gjør undervisning på nett til det samme som å undervise i et fysisk møte. Det er ulikt, både for lærer og elev. Vi må derfor utfordre våre etablerte forestillinger om instrumentalundervisning og utforske de mulighetene som ligger utenfor vår eksiterende kunnskap.

Når du underviser i nettmøte med Zoom Teams og andre videokonferansesystemer vil du vanligvis oppleve at lyden blir forsinket. Det gjør det vanskelig å spille sammen. Det er likevel mulig å legge til rette for elevens læring uten å spille sammen, men det kan hende at undervisningsmetodene må endres.

For å lykkes må vi tilegne oss ny kunnskap og videreutvikle våre undervisningsmetoder med utgangspunkt i den nye konteksten. Å undervise er å legge til rette for elevens læring. Å hjelpe eleven til å videreutvikle sin kunnskap. Det er fullt mulig også i et nettmøte, men det krever ofte andre metoder enn i et fysisk møte. De som endrer sine arbeidsmåter, lykkes i den nye digitale virkeligheten (Arne Krokan).

Kanskje får man mest ut av denne måten å undervise på når den kombineres med fysiske møter og elevaktiviteter i det digitale læringsmiljøet. Dette kalles blandet læring (blended Learning) der synkrone aktiviteter, som læring i nettmøter og fysiske møter kombineres med asynkrone dialoger og læringsaktiviteter i et digitalt læringsmiljø. Et annet begrep for denne modellen er HyFlex, som er en sammenstilling av begrepene Hybrid og Flexibel.

I denne teksten viser jeg til videokonferanseverktøyene Zoom og Microsoft Teams, men tipsene og rådene er relevante uavhengig av hvilket verktøy du bruker. Jeg har brukt Zoom versjon 5.12.8 og Teams versjon 1.5.00.31156. Om du benytter en annen versjon kan det hende funksjonene i programmet er organisert på andre måter.

Hodetelefoner

Hodetelefoner gir bedre lydkvalitet enn datamaskinens innebygde høyttalere, noe som gjør det lettere for deg å høre hva de andre i nettmøtet sier eller spiller. Bruk helst hodetelefoner som gjengir alle frekvensene i det hørbare frekvensområdet med likt lydnivå (linjer gjengivelse). Bluetooth forsinker lyden og kan redusere lydkvaliteten, så koble hodetelefonene til datamaskinen med ledning.

Mikrofon

En god mikrofon gjør det enklere for de andre å høre hva du sier og spiller eller synger. For god og tydelig lydgjengivelse bør du benytte en annen mikrofon enn datamaskinens innebygde. Det finnes mange slags mikrofoner du kan bruke, f.eks.:

 • Mikrofonen på hodetelefonene til din smarttelefon. Noen ganger gir disse helt OK lydkvalitet. Bluetooth forsinker lyden og kan redusere lydkvaliteten, så koble hodetelefonene til datamaskinen med ledning.
 • USB-mikrofon. Enkel og priseffektiv løsning som gir god lydkvalitet.
 • En bærbar lydopptaker som f.eks. Zoom H6, som kan kobles til datamaskinen og fungere som ekstern mikrofon.
 • Eksternt lydkort med mikrofon(er). Dyrere og mer komplekst, men gir flere muligheter, som f.eks. å bruke flere mikrofoner og å koble andre lydkilder som gitar, bass og keyboard til datamaskina og sende lyden fra disse inn i nettmøtet.  

Ved stor avstand mellom lydkilden og mikrofonen blir etterklangen i rommet tydeligere, noe som gjør det vanskeligere for de andre i nettmøtet å høre hva du sier og spiller. Plasser derfor mikrofonen nært lydkilden (stemmen og instrumentet) og plasser mikrofonen slik at eleven får riktig balanse mellom din stemme og ditt instrument. Unngå rom med mye etterklang.

For å finne en mikrofonplassering som gir en god og balansert gjengivelse av din stemme og ditt instrument kan du start et nettmøte kun for deg selv, gjør noen opptak i nettmøtet med ulike mikrofonplasseringer. Avslutt møtet slik at du får tilgang til opptakene, lytt og sammenlikn.

Lydkvalitet

Bruk gode hodetelefoner og sammenlikn følgende lytteeksempler.

Original Sound for Musicians

Standard Zoom Lyd

I utgangspunktet er dette samme lyd, men innstilingene i Zoom gjør at det oppstår flere ulikheter:

 • På lydklippet «Original Sound» er diskanten, det øvre frekvensområdet klarere, og vi får en åpnere, mer overtonerik klang.
 • På lydklippet «Standard Zoom Lyd» er det flere drop outs. Legg f.eks. merke til det korte avbruddet i lyd rett etter ansatsen.
 • Legg merke til hvor forskjellig etterklangen, eller sustainen i pianoklangen er i de to eksemplene. I det andre eksemplet, «Standard Zoom Lyd». kveles på en måte etterklangen, mens med «Original Sound» kan man høre akkorden i hele dens lengde.

Når du underviser i nettmøte er det viktig med god nok lyd. Om du bruker Zoom bør du aktivere «Original Sound», slik:

 1. I Zoom, velg Profilbildet eller initialene øverst til høyre
 2. Velg Settings
 3. Velg Audio
 4. Velg Original Sound for Musicians
 5. Lukk Settings vinduet
 6. I Zoom møtet: Velg Orginal Sound for Musicians: On oppe til venstre

I Microsoft Teams finnes det en liknende funksjon som heter Musikk/Lydmodus med high fidelity, som du aktiverer slik:

 1. Velg Profilbildet eller initialene øverst til høyre
 2. Velg Administrer konto
 3. Velg Enheter
 4. Aktiver Nøyaktig gjengivelse av musikkmodus
 5. Lukk Innstillinger vinduet
 6. I Teams møtet: Velg Musikk på knapperaden øverst i møtevinduet

Alle møtedeltakere (både lærer og elev) bør benytte Original sound i Zoom eller Musikk/Lydmodus med high fidelity i Teams. Disse funksjonen krever større båndbredde, dvs. datamengden som sendes til og fra din datamaskin øker.

Ekkokanselering

Vanligvis er ekkokansellering aktivert i Zoom, Teams og likende systemer. Det forhindrer at lyden fra de de andre møtedeltakerne, som du hører fra høyttalere på din datamaskin, plukkes opp av din mikrofon og sendes tilbake til de øvrige møtedeltakerne. Om disse systemene ikke hadde ekkokanselering ville de øvrige møtedeltakerne høre et ekko av seg selv. For best mulig lyd vil ekkokanselleringen vanligvis deaktiveres når du velger Original Sound i Zoom eller Musikk Mode i Teams. For å unngå ekko bør du derfor bruke hodetelefoner. Du finner innstillingene for ekkokansellering i Zoom og ekkoavlysning Teams sammen med de øvrige innstillingene, slik som forklart under overskriften lydkvalitet.

Om du velger å bruke høyttalere må du aktivere ekkokansellering.

Støyreduksjon

Vanligvis er støyreduksjon aktivert i Zoom og Teams. Det forhindrer at bakgrunnsstøy fra vifter, tasting på tastatur og annet filtreres bort og ikke forstyrrer de andre møtedeltakerne. Bakgrunnsstøy vil kunne forstyrre undervisningen eller gjøre det vanskeligere for eleven å høre hva du sier og spiller/synger.

For best mulig lyd bør imidlertid støyreduksjonen deaktiveres eller settes til laveste nivå. Du finner innstillingene for støyreduksjon i Zoom og ekkoavlysning Teams sammen med de øvrige innstillingene, slik som forklart under overskriften lydkvalitet. I Zoom finner du innstillingen for støyreduksjon ved å velge Zoom optimized audio og det anbefales at du setter den til Low (den kan ikke deaktiveres i Zoom).

Støyreduksjon i Zoom

Når du deaktiverer støyreduksjonen bør du være nøye med å forhindre bakgrunnsstøy og velge et rom der det er så stille som mulig.

Automatisk kontroll av lydnivå

Vanligvis vil Zoom og Teams redusere variasjonen i lydnivå (dynamikken), noe som bidrar til bedre taletydelighet. Dette kan også være fordelaktig i musikkundervisning, men det kan være tilfeller der det er bedre å slå av denne funksjonen og beholde variasjonen i lydnivå.

Du finner innstillingene for Automatically adjust microphone volume i Zoom og Juster mikrofonfølsomhet automatisk i Teams sammen med de øvrige innstillingene, slik som forklart under overskriften lydkvalitet.

Bilde

For best mulig bilde bruker du de samme prinsippene for plassering av kamera, bilde utsnitt og lys som når du gjør videoopttak.

 • Plasser kamera i øyehøyde. Om du bruker webkamera i laptop kan du plassere laptopens webcam i øyehøyde og benytte eksternt tastatur og mus/pekeplate.
 • Plasser deg slik at lyset, f.eks. fra vinduet eller andre lyskilder treffer ansiktet. Unngå baklys, f.eks. lyd fra vindu bak deg.
 • Velg et bildeutsnitt som gjør at du får vist det du ønsker å formidle. Husk at du kan bevege deg i forhold til kamera for å endre bildeutsnitt. Vurder om det er mest hensiktsmessig å stå eller sitte når du underviser i nettmøte.
 • Vinkle deg og instrumentet i forhold til kamera slik at du viser det du ønsker å vise.

Lærer må jobbe med elevens plassering i forhold til kamera. Målet er å finne en plassering og vinkel som gjør at lærer ser de bevegelsene som læreren må se for å kunne gi eleven konstruktive innspill til videre utvikling. Bør eleven stå eller sitte for at lærer skal få nødvendig visuell informasjon?

Flere kamera

Flere kamera gjør det mulig å vise flere ting samtidig, f.eks. bevegelser fra flere vinkler, eller nærbilde av flere ting. En enkel løsning for å få flere kamera er å delta (logg inn) i nettmøtet med flere enheter, f.eks. datamaskinen og telefonen. Med telefon på kamerastativ får du et ekstra kamera som du enkelt kan flytte slik at du får vist nærbilde av bestemte ting.

Det er også mulig å bruke programmer som mikser flere kamera til en bildestrøm som du kan vise i nettmøtet, f.eks. Open Broadcast Studio, som er gratis og fungerer på macOS og Windows.

Det er kan være bra å utforske disse mulighetene for å undersøke om det kan bidra til elevens læring. Samtidig vil flere kamera øke den tekniske kompleksiteten og det er nødvendig å tilegne seg kunnskap og trene for å oppøve den tryggheten som er nødvendig for å kunne bruke det på en effektiv og god måte i undervisningen. Læreren bør være så fortrolig med å bruke det at det ikke svekker hennes/hans oppmerksomhet på eleven.

Virtuell bakgrunn

Dersom du vil skjule omgivelsene kan du bruke en virtuell bakgrunn. Bakgrunnen skjuler alt bortsett fra personer hvilket innebærer at instrumenter og andre objekter og ting kan bli skjult. Det beste er derfor muligens å plassere seg slik at man ikke trenger en virtuell bakgrunn eller fjerne ting som ikke bør vises i bildet.

I Zoom velger du bakgrunn slik:

 1. Velg profilbildet eller initialene øverst til høyre og velg Settings
 2. Velg Background and Effects
 3. Velg en av bakgrunnene eller +tegnet for å laste opp et bilde som du ønsker å bruke som bakgrunn
 4. Du kan også velge Blur, som gjør bakgrunnen uklar
 5. Lukk Settings vinduet

I Teams velger du bakgrunn slik:

 1. Start et Teams møte
 2. I dialogen der du setter opp lyd og bilde før du går inn i møtet velger du Bakgrunnsfiltre
 3. Velg en av bakgrunnene eller +Legg til ny for å laste opp et bilde som du ønsker å bruke som bakgrunn
 4. Du kan også velge Uskarp bakgrunn, som gjør bakgrunnen uklar
 5. Lukk vinduet eller velg Bli med nå om du vil gå inn i møtet

Skjermstørrelse

Stor skjerm gjør det enklere å se de andre møtedeltakerne og holde konsentrasjonen på det som skjer i møtet. Når eleven viser deg et bestemt grep eller hvordan hun holder instrumentet er det viktig at du kan se dette på en god måte.  

Du kan koble til en ekstern skjerm eller TV til en bærbar datamaskin for å få større skjerm.

For å møte blikket til de andre møtedeltakerne bør kameraet plasseres rett over skjermen. Om du benytter en ekstern skjerm er det derfor best å ha et eget webcamera på toppen av skjermen.

Unngå for all del å bruke telefon og andre små skjermer. Det er som å kommunisere gjennom et nøkkelhull og vil gjøre det vanskelig å følge med og forstå hva de andre i møtet kommuniserer.

Lærer bør oppfordre eleven til å benytte størst mulig skjerm, og hjelpe eleven med å finne løsninger som gjør at undervisningen fungerer best mulig.

Internettilgang

Om mulig bør du koble din datamaskin til internt med en kabel (Ethernet/ nettverkskabel) Det gir færre avbrudd, mindre forsinkelse og større overføringskapasitet (båndbredde). Om du ikke har mulighet til det bør du finne en plassering der datamaskinen har god kontakt med det trådløse nettverket (wifi). Du finner en indikator for dekning øverst på skjermen på en mac-datamaskin og nederst til høyre på oppgavelinja i Windows.  Generelt sett er det bedre dekning nærmere trådløse routeren. Det kan også endre dekningen å flytte litt på routeren og dens antenner.

Forsinkelsen som oppstår i et nettmøte har betydning for samhandling og kommunikasjon, og med lav og stabil forsinkelse fungerer inertaksjonen mellom deltakerne bedre. Du kan neppe få så lav forsinkelse at det er mulig å spille sammen med Zoom og Teams. Da må du benytte andre verktøy som f.eks. Sonobus, Jamulus eller JackTrip.

Plan og struktur

Som med all annen undervisning krever også undervisning i nettmøte forberedelser, og om dette er nytt for læreren, trolig mer forberedelse. Å ha tenkt gjennom hva slags aktiviteter dere skal gjøre på timen, og hvordan dere skal gjøre dette i god tid før timen, øker sjansen for at dere lykkes og får en positiv opplevelse. Det er trolig effektivt å starte relativt enkelt, ikke gjøre ting for komplisert, for å øke sjansen for å lykkes og dermed styrke sin egen og elevens motivasjon for å utnytte de mulighetene som undervisning i nettmøte gir.

Læreren må kommunisere klare forventninger til eleven og hjelpe eleven med å møte disse, f.eks at eleven møter forberedt, med nødvendig utstyr og til avtalt tid. Det kan være hensiktsmessig å etablere en klar struktur og rekkefølge på de aktivitetene dere gjør som gjentas hver time. For å sikre gjensidig forståelse og god kommunikasjon kreves tydelighet både muntlig og visuelt. Etabler et fast begrepsapparat og forklar begrepene, slik at du og eleven har en felles forståelse.

Styr elevens oppmerksomhet

Læreren bør bidra til å styre elevens oppmerksomhet og fortelle hva man ønsker at eleven skal rette oppmerksomheten mot. Mange elever opplever nettmøter som et speil og retter blikket mot bildet av seg selv. Dette kan du observeres når eleven f.eks. retter på håret eller gjør grimaser. Mange opplever det i tillegg som krevende og slitsomt å hele tiden bli eksponert for sitt eget bilde. Om du du ønsker at elevens oppmerksomhet er rettet mot deg, må du tiltrekke deg deres oppmerksomhet gjennom det du sier og gjør.

I Zoom og Teams kan man skjule bildet av deg selv, noe som kan gjøre det er enklere å holde oppmerksomheten. I Zoom skjuler du bildet av deg selv i nettmøtet, ved å holde pekeren over bildet av deg selv, velge den blå firkanten opp til høyre på bildet og velge Hide Shelf View. I Teams tapper du med to fingre eller høyreklikker på bildet og velger Skjul for meg.

Eleven

Det er en fordel å starte med å undervise en elev du kjenner fra før, der dere har etablert en relasjon og du kjenner elevens ferdighets- og kunnskapsnivå. Det øker muligheten for en god opplevelse, både for elev og lærer. Etter hvert som man bygger kunnskap og fortrolighet kan man trolig håndtere større utfordringer som yngre elever og de man har lite eller ingen kunnskap om før man møtes på nett.

For at undervisningssituasjonen skal fungere godt må eleven ha:

 • tilgang til et rom der det er stille, og hen kan delta i undervisningen uten å bli forstyrret av andre. Legg vekk telefon og andre forstyrrende elementer.
 • eget instrument
 • plassert kamera i øyehøyde og kunne flytte seg i forhold til kamera, slik at lærer ser hva eleven gjør
 • lys på ansikt og evt. instrument og unngå baklys fra vindu og andre lyskilder
 • hodetelefoner
 • stabil nettilgang
 • stor skjerm f.eks. datamaskin, unngå mobiltelefon. 
 • valgt Original Sound/Musikk Mode, slik som forklart under overskriften lydkvalitet.
 • mulighet til å få hjelp fra en voksen (gjelder først og fremst yngre elever) for å få hjelp til å løse uforutsette problemer

Dagens unge er generelt sett ivrige brukere av digitale medier, men det innebærer ikke at eleven vet hva som kreves for å lykkes med læring i nettmøte. Det er derfor viktig at læreren bruke tid i undervisningen på å hjelpe eleven med dette.

Videoopptak før timen

Dersom du har lærestoff som du tenker egner seg best til enveis kommunikasjon, der lærer spiller/synger, viser og forteller, kan du vurdere å spille inn dette som en video på forhånd. Elevene har et kort oppmerksomhetsspenn så del opp stoffet og spill inn leksjoner med relativt kort varighet. Vis videoen på timen og forsikre deg om at eleven har forstått.

Dele lyd og skjerm

Du kan dele noter du har på din skjerm eller lytteeksempler du spiller av på din datamaskin i nettmøter. Da kan eleven se din skjerm og høre lyden fra din datamaskin. Når du deler noter eller andre dokumenter kan du peke og forklare på din skjerm for å hjelpe eleven. I Zoommøter deler du skjerm og lyd slik:

 1. Velg Share Screen nederst i Zoommøtet
 2. Velg Desktop oppe til venstre eller et av vinduene for kun å dele et vindu.
 3. Velg Share Sound for å dele lyden fra din datamaskin. For kun å dele lyd (ikke skjerm) velger du Advenced øverst i vinduet og Computer Audio
 4. Om du skal dele et videoklipp velger du Optimize for video clip nederst i vinduet
 5. Velg Share nede til høyre for å starte delingen
 6. For å stoppe delingen velger du Stop Share øverst på skjermen

I Teams deler du lyd og skjerm slik:

 1. Velg Dele øverst i Teamsmøtet
 2. Velg Inkluder datalyd opp til høyre, for å dele lyden fra din datamaskin
 3. Velg skjermen eller vinduet du vil dele
 4. For å stoppe delingen velger du Stopp presentasjon eller Stopp deling øverst på skjermen.

Akkompagnement

Forsinkelsen som oppstår når lyd og bilde sendes mellom møtedeltakernes datamaskiner gjør samspill vanskelig. Om eleven skal spille til akkompagnement må akkompagnementet spilles av på elevens datamaskin og eleven må dele lyden fra sin datamaskin, slik som forklart under overskriften Dele lyd og skjerm. Da vil læreren kunne høre akkompagnementet og elevens spill. Læreren kan selv gjøre opptak av akkompagnement og det finnes en del ferdig innspilt akkompagnement på Internett.

Det er minst to måter å gi eleven tilgang til akkompagnementet på:

 • Del lydfila eller lenken til akkompagnementet i Chatten i nettmøtet, slik at eleven kan starte avspillingen ved å klikke på lenken.
 • Legg lydfiler og lenker i læringsplattformen (det digitale læringsmiljøet), slik at eleven kan starte avspillingen derfra. Dette systemet gjør at eleven vet hvor hun finner alle akkompagnementene og har tilgang til dem hvor som helst, på alle enheter (mobiltelefon, datamaskin og annet) og når som helst

Kanskje er det best å kombinere begge metodene nevnt ovenfor. Legge alle akkompagnement i læringsplattformen, slik at de er tilgengelig for eleven når som helst og hvor som helst, og dele lenker til disse i nettmøtets chat (lærer deler lenke i chatten).

Eleven må justere lydnivået på akkompagnementet for å balansere lydnivået mellom elevens spill og akkompagnementet. Eleven kan også spille til metronom og annen lyd som spilles av fra elevens datamaskin.

For å dele åpne chatten i Zoom velger du Chat knappen nederst i Zoom-møtet (mulig du må velge meny/de tre prikkene før du kan velge Chat). For å dele filer velger du fil-symbolet (den lille firkanten) nederst i chatten.

For å åpne chatten i Temas velger du Chat øverst i Teamsmøtet. For å dele filer velger du vedlegg/binders nederst i chatten.

Innsikt i elevens forståelse og beherskelse

Ved undervisning i nettmøte må man legge til rette for at eleven utvikler sin evne til å beskrive og sette ord på hvordan hun opplever eget spill, egen utførelse av øvelser etc. I undervisningen må læreren gi rikelig anledning til å utvikle denne evnen. Still spørsmål og stimuler elevens refleksjon omkring egen utøving. Introduser og bruk begreper som hjelper eleven til å videreutvikle sitt vokabular. Gi en oppgave, la eleven utføre og utforsk elevens opplevelse. Oppsummer. Gjenta for å forbedre og for å erfare om metoden er effektiv. Jobb for at eleven skal bli tenkende og reflektert, og i stand til å kommunisere og sette ord på egen erfaring og læring.  

Dette skjer vanligvis mest effektiv gjennom en dialogisk undervisning, der elev og lærer begge er aktivt deltakende og utforskende. En utfordringer som eleven ikke forstår eller finner en løsning på løses trolig best gjennom samtale og aktiv problemløsning fra eleven, der eleven med hjelp fra læreren finner en løsning.

Dette kan minne om problembasert læring, en undervisningsmetode som kan bidra til elevens refleksjon og kritiske tenkning omkring egen læring og utvikling. For å utnytte læringspotensialet som informasjon på Internet tilbyr f.eks. kan lærer presenterer en sentral utfordring i fagfeltet, og oppfordre eleven til å søke kunnskap og dypere forståelse fra ulike kilder på Internet. Dette gir eleven mulighet for selv å påvirke sin egen læring, self directed learning, og studenten kan utforske informasjon og tilegne seg kunnskap utover den utfordringen læreren introduserte.

Felles evaluering på slutten av undervisningsøkta

For å videreutvikle undervisningen i nettmøte bør lærer og elev, i felleskap, gjøre en kort evaluering på slutten av undervisningsøkta. Dette kan bidra til strukturert og kunnskapsutvikling, både for lærer og elev, og gjør at læreren kan jobbe mer effektivt og eleven lærer bedre. Temaer som kan drøftes er:

 • Musikkfaglige utfordringer
 • Didaktiske utfordringer (er arbeidsoppgavene og metodene effektive sett fra elevens ståsted, lærerens opplevelse av metodene som ble anvendt)
 • Kommunikasjonsmessige utfordringer
 • Tekniske utfordringer (med videokonferanse systemet, lydkvalitet, kameraplassering og lys)

Øv med kolleger

Det er en stor fordel å ha prøvd seg noen ganger på å være både lærer og deltaker i nettmøte. Avtale en fiktiv undervisningstime med en av dine kolleger eller en bekjent, der dere sammen trener på hvordan undervisningen kan gjennomføres. Test webkameraet og mikrofonen din, slik at du kjenner innstillingene og funksjonene. Prøv deg på å dele skjerm og lud, og bruke chatten for å dele lenker til nettressurser og filer. Øving skaper trygghet!

Forskning viser (Lee 2021) viser at en av de vanligste utfordringene med undervisning i nettmøte er at læreren er så opptatt av de tekniske aspektene (å beherske teknologien) at det svekker lærerens oppmerksomhet på elevens behov. Læreren må øve, erverve kunnskap og fortrolighet med bruk av verktøyene, slik at oppmerksomheten kan rettes mot eleven.

Å undervise i nettmøte er noe annet enn å undervise ansikt til ansikt. Vær tålmodig og jobb målrettet for å utvikle din kunnskap om feltet. Det vil ta tid å erverve kunnskap som gjør at du behersker dette på samme måte som undervisning i fysiske møter. Det vil oppstå uforutsette ting, akkurat som i ansikt-til-ansikt undervisning. Du vil f.eks. oppleve at det blir avbrudd og forsinkelser. Med erfaring vil du takle også dette, slik du gjør det i undervisning ansikt til ansikt.

I boka Leading in a culture of Change definerer Michael Fullan the implementation dip som et midlertidig fall i ytelse og selvtillit når man møter en innovasjon som krever nye ferdigheter og ny forståelse.

The implementation dip

I møte med noe nytt er det helt vanlig at effektivitet, ytelse og selvtillit avtar, men ved å jobbe målrettet med å utvikle sin kunnskap og fortrolighet vil dette øke og forhåpentligvis komme på et høyere nivå enn tidligere.

Kilder

Kruse, Harlos, Callahan & Herring (2013): Skype music lessons in the academy: Intersections of music education, applied music and technology

Lee (2021): The Pedagogical Strategies for Online Music Learning of Instrumental Lessons in Higher Education

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.